Algemene Voorwaarden Interfin


Artikel 1 Doelstelling en status

1. Dit reglement verschaft de procedures met betrekking tot de opleidingsactiviteiten van Interfin. De procedures met betrekking tot de (afname en inhoud van) door Interfin georganiseerde examens worden in het Examenreglement beschreven.
2. Dit reglement is vastgesteld door de directie van Interfin B.V. en Interfin Business Development B.V.
3. Het reglement wordt gebruikt door en voor Interfin, de docenten, het secretariaat, de deelnemers en alle andere betrokkenen.
4. Dit reglement is het laatst gewijzigd op 24 juni 2014 en is van toepassing op alle opleidingsactiviteiten die vanaf die datum worden aangeboden.

Artikel 2 Definities hoofdletterbegrippen

1. Interfin, waaronder worden begrepen Interfin B.V. (KvK-nummer 39077861) en Interfin Business Development B.V. (KvK-nummer 58915451).
2. Opleidingsactiviteit: Een (eventueel online) bijeenkomst, cursus, opleiding of verstrekking van leermiddelen, georganiseerd door Interfin.
3. Docent: De door Interfin geselecteerde docent die de bijeenkomst, cursus of opleiding verzorgt.
4. Deelnemer: De bij Interfin voor een Opleidingsactiviteit ingeschreven natuurlijke persoon.
5. Startdatum: De datum waarop de Opleidingsactiviteit waarvoor is ingeschreven begint.
6. Inschrijfformulier: Het formulier waarmee een nieuwe Deelnemer zich aanmeldt als cursist. Aanmelden kan alleen met het elektronisch inschrijfformulier via de website van Interfin.
7. Opleidingskosten: De door Interfin in rekening gebrachte bedragen voor deelname aan een Opleidingsactiviteit.
8. Leermiddelen: Al de mogelijkheden en middelen die in het kader van een Opleidingsactiviteit aan Deelnemers ter beschikking worden gesteld. Hieronder wordt onder andere begrepen: toegang tot en inhoud van de digitale
leeromgeving en leerstof, oefenexamens en/of lesoefeningen die door Interfin worden verstrekt.
9. De Digitale School: Digitale leeromgeving van Interfin als ook digitale deelnemeradministratie.

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Interfin gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten.
2. Door inschrijving van een Deelnemer voor een door Interfin aangeboden Opleidingsactiviteit raakt de Deelnemer aan deze algemene voorwaarden verbonden.
3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Interfin en Deelnemer zijn overeengekomen.
4. Interfin is bevoegd de uitvoering van de door haar gesloten overeenkomsten door middel van een buitenrechtelijke verklaring te ontbinden dan wel haar verplichtingen op te schorten, indien zij op redelijke gronden vermoedt dat Deelnemer niet in staat zal zijn aan diens verplichtingen, uit hoofde van de overeenkomst te voldoen, waaronder begrepen de betaling van de aan Interfin verschuldigde bedragen.

Artikel 4 Aanmelding en inschrijving

1. Aanmelding voor een door Interfin aangeboden Opleidingsactiviteit geschiedt door middel van het invullen en bevestigen van het Inschrijfformulier.
2. Aanmeldingen die niet, niet volledig of niet tijdig zijn ontvangen, worden niet in behandeling genomen. De Deelnemer is ervoor verantwoordelijk dat de aanmelding en de betaling tijdig en in goede orde Interfin bereiken. Vertragingen of fouten bij de posterijen, banken en anderen, alsmede storingen in communicatiemiddelen kunnen niet aan Interfin worden tegengeworpen.
3. Na aanmelding via het inschrijvingssysteem van Interfin is er sprake van een voorlopige inschrijving. De inschrijving wordt definitief wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de Opleidingsactiviteit te laten doorgaan. Nadat de Opleidingsactiviteit definitief is geworden ontvangt de Deelnemer van Interfin de uitnodiging per mail.
4. De Deelnemer wordt minimaal 14 dagen voorafgaand aan de Startdatum op de hoogte gesteld of de aanmelding wordt omgezet in een definitieve inschrijving, voor zover de tijd tussen aanmelding en Startdatum dat toelaat.
5. Inschrijving gebeurt op basis van volgorde van aanmelding. Indien een Opleidingsactiviteit volledig bezet is, kan de Deelnemer op diens verzoek worden ingeschreven voor een Opleidingsactiviteit waarbinnen nog wel plaats is. De inschrijving voor de vervangende Opleidingsactiviteit gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke Opleidingsactiviteit.
6. Interfin gebruikt de gegevens zoals deze door de Deelnemer bij aanmelding voor een Opleidingsactiviteit zijn verstrekt. Deze gegevens worden onder andere gebruikt voor de bevestiging van inschrijving, identificatie en vermelding op een eventueel te verstrekken diploma of certificaat. De Deelnemer zelf is verantwoordelijk voor de juistheid van deze persoonsgegevens. Kennelijke schrijf- en/of programmeerfouten en/of andere vergissingen op website en/of de bevestigingsmail van Interfin binden Interfin niet.
7. Wijziging van de persoonsgegevens in De Digitale School door de Deelnemer worden automatisch doorgevoerd in het administratiesysteem van Interfin.
8. Interfin heeft te allen tijde het recht om een aanmelding voor een Opleidingsactiviteit zonder opgave van redenen te weigeren. Indien een aanmelding wordt geweigerd, stelt Interfin de Deelnemer daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

Artikel 5 Kosten van Opleidingsactiviteiten en betaling

1. Alle door Interfin vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s en vrij van BTW, tenzij anders aangegeven.
2. Alle prijzen en tarieven genoemd in communicatie door Interfin, zoals op de website of in nieuwsbrieven, zijn onder voorbehoud van programmeer- en/of typefouten.
3. Indien de prijs voor een Opleidingsactiviteit wordt gewijzigd nadat een Deelnemer is aangemeld, heeft de prijsverlaging of- verhoging geen effect op de verschuldigde opleidings- en/of examenkosten van Deelnemer.
4. Op het moment van aanmelden voor de Opleidingsactiviteit ontstaat de betalingsverplichting. De betaling dient uiterlijk vier weken vóór de Startdatum te hebben plaatsgevonden. Bij inschrijving op kortere termijn dan vier weken voor de Startdatum geldt een betalingstermijn van zeven dagen.  Het volledige bedrag moet steeds voor de Startdatum zijn voldaan.
5. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is Interfin gerechtigd de Deelnemer niet toe te laten tot de betreffende Opleidingsactiviteit. Uitsluiting van deelname ontslaat de Deelnemer niet van betalingsverplichting voor de betreffende Opleidingsactiviteit. Daarnaast kan Interfin de Deelnemer uitsluiten van deelname aan alle volgende Opleidingsactiviteiten.
6. Interfin kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien zij van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de Deelnemer hiertoe aanleiding geeft.
7. Indien de Deelnemer verzuimt te betalen, kan Interfin overgaan tot het nemen van incassomaatregelen. De gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten hiervan zijn voor rekening van de Deelnemer.

Artikel 6 Leermiddelen

1. Na aanmelding voor de Opleidingsactiviteit verstrekt Interfin de voor de Opleidingsactiviteit benodigde Leermiddelen aan de Deelnemer.
2. De intellectuele eigendomsrechten op de Leermiddelen blijven te allen tijde bij Interfin. Het gebruik van de Leermiddelen anders dan in het kader van de Opleidingsactiviteit is verboden.
3. Het is niet toegestaan Leermiddelen aan derden te verstrekken, te verkopen of anderszins aan te bieden. Ook is het niet toegestaan om de Leermiddelen op enige wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen, anders dan voor eigen gebruik in context van de Opleidingsactiviteiten.
4. Indien Leermiddelen op ongeoorloofde wijze worden gebruikt zal de Deelnemer een boete worden opgelegd van ten minste € 25.000,-, afhankelijk van de geleden schade.
5. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voor handen hebben van de juiste apparatuur om van de Leermiddelen gebruik te kunnen maken. Hieronder wordt onder meer begrepen een goed werkende en voldoende beveiligde computer met internetverbinding en mogelijkheden voor het verzenden en ontvangen van beeld en geluid.
6. Interfin is niet aansprakelijk voor fouten in de door haar beschikbaar gestelde Leermiddelen.
7. Indien binnen de Opleidingsactiviteit gebruik wordt gemaakt van een digitale leeromgeving, dan blijft de content ook na het de Opleidingsactiviteit beschikbaar voor de Deelnemer.

Artikel 7 Annulering en wijzigingen van een Opleidingsactiviteit door de Deelnemer

1. Een Deelnemer heeft recht op veertien (14) dagen bedenktijd na zijn/haar aanmelding. Deze bedenktijd start op het moment van het versturen van het Inschrijfformulier. Indien de Deelnemer binnen de bedenktijd annuleert, zijn hier geen kosten aan verbonden en worden eventueel betaalde Opleidingskosten teruggestort. Indien er reeds Leermiddelen zijn ontvangen door de Deelnemer, dan dienen deze te worden geretourneerd. De eventuele kosten daarvan zijn wel voor de Deelnemer. Zodra de Deelnemer eenmaal gebruik maakt van de digitale leeromgeving is annulering niet meer mogelijk. Van 'gebruik maken' is sprake zodra de Deelnemer inlogt op de digitale leeromgeving. De bedenktijd geldt niet indien de Deelnemer zich aanmeldt voor een Opleidingsactiviteit die binnen 14 dagen vóór aanvang van de Opleidingsactiviteit plaatsvindt. In dat geval is er sprake van annulering.
2. Een Deelnemer dient een geval van annulering per mail aan Interfin te melden. Indien deze afmelding Interfin uiterlijk 30 dagen voor de Startdatum bereikt, zal 100% van de Opleidingskosten worden gerestitueerd. Indien er geen afmelding plaatsvindt, vindt er geen restitutie plaats. Hetzelfde geldt voor gevallen waarin wel afmelding plaatsvindt, maar deze minder dan 30 dagen voor de Startdatum door Interfin is ontvangen.
3. Deelname aan een Opleidingsactiviteit doorschuiven naar een andere datum of plaats is kosteloos mogelijk tot 30 dagen voor de Startdatum. Indien een Deelnemer een Opleidingsactiviteit op een andere datum of plaats wenst af te leggen is dat slechts mogelijk nadat het telefonisch of schriftelijk verzoek van de Deelnemer is goedgekeurd door Interfin. De onder 7.2 genoemde annulerings- en restitutieregeling van toepassing.
4. Het is niet mogelijk om gemiste bijeenkomsten in het kader van een Opleidingsactiviteit op een ander moment in te halen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 8 Annulering en wijzigingen van een Opleidingsactiviteit door Interfin.

1. Interfin behoudt zich het recht voor tussentijds aanpassingen aan te brengen ten aanzien van de Startdata, aanvangstijden of locaties van Opleidingsactiviteiten. In voorkomende gevallen zal Interfin de Deelnemer zo spoedig mogelijk inlichten.
2. Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de door Interfin verstrekte informatie over de door haar aangeboden Opleidingsactiviteiten (waaronder namen van Opleiders, Opleidingskosten en Leermiddelen).
3. Indien een Docent door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om de bijeenkomst te verzorgen dan zal Interfin trachten vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de Deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht.
4. Interfin is gerechtigd een (onderdeel van een) Opleidingsactiviteit te annuleren indien zich hiervoor onvoldoende deelnemers hebben ingeschreven. (Een evenredig deel van) de Opleidingskosten (wordt) worden dan terugbetaald aan de Deelnemer.
5. Interfin is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan als gevolg van mogelijke wijzigingen, zoals onder andere beschreven onder 8.1 t/m 8.4.

Artikel 9 Verloop van de Opleidingsactiviteit

1. De Opleidingsactiviteit is niet openbaar. Tot de Opleidingsactiviteit worden slechts toegelaten de Deelnemers, medewerkers, Docenten en genodigden van Interfin.
2. Docenten gaan vertrouwelijk om met informatie over of mededelingen van deelnemers.
3. Ook voor digitale klassen en online video’s geldt dat deze alleen door de Deelnemer in het kader van zijn/haar Opleidingsactiviteit mogen worden gebruikt. Het delen van de inhoud, het samen kijken met andere personen, of het streamen naar andere media is ten strengste verboden.
4. De Opleidingsactiviteit staat onder leiding van een Docent of medewerker van Interfin. Deelnemers dienen elke instructie gegeven door of namens deze leider ogenblikkelijk op te volgen.
5. De Docent kan een Deelnemer tevens de deelname of verdere deelname van de Opleidingsactiviteit ontzeggen, of minder vergaande maatregelen nemen, indien de Deelnemer:
- te laat komt op een bijeenkomst die onderdeel is van de Opleidingsactiviteit;
- aanstootgevend gedrag vertoont;
- de orde en rust van (één of meerdere onderdelen van) de Opleidingsactiviteit verstoort;
- onder invloed verkeert van alcohol of verdovende middelen (in de zin van de Opiumwet);
- schade veroorzaakt of dreigt te veroorzaken aan personen en/of goederen;
- zich, na eerste waarschuwing door of namens de leider, niet houdt aan het reglement en/of gegeven instructies;
- frauduleuze of anderszins onwettige handelingen verricht.
In al deze gevallen heeft de Deelnemer geen recht op terugbetaling van (een gedeelte van) de Opleidingskosten.
6. De Deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij de juiste en noodzakelijke Opleidingsactiviteiten volgt (bijvoorbeeld voor Permanente Educatie). Aan door Interfin hieromtrent – al dan niet op verzoek van de Deelnemer– verstrekte adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 10 Slotbepalingen

1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Interfin moet de Deelnemer zich registreren door een account aan te maken via de website van Interfin.
2. De Deelnemer dient het registratieproces te voltooien door actuele, volledige en juiste gegevens te verstrekken zoals deze worden gevraagd in het Inschrijfformulier.
3. De Deelnemer is geheel verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord.
4. De Deelnemer zal Interfin onmiddellijk schriftelijk waarschuwen bij onrechtmatig gebruik van De Digitale School of een andere inbreuk op de veiligheid.
5. Interfin draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Interfin is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Deelnemer kan ondervinden als gevolg van het feit dat derden met of zonder de wetenschap van de Deelnemer het wachtwoord, De Digitale School of de persoonsgegevens gebruiken.
6. De Deelnemer kan aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door Interfin of een andere partij als gevolg van het feit dat derden het account of wachtwoord gebruiken.
7. Indien door overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet in staat is de verplichtingen uit hoofde van dit reglement tijdig na te komen, dan heeft Interfin het recht de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten tot het moment dat Interfin alsnog in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen, zonder dat Interfin in verzuim raakt ten aanzien van nakoming van de verplichtingen en zonder dat Interfin tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. Onder opschorten wordt in elk geval begrepen het later beschikbaar stellen van Opleidingsactiviteit of Leermiddelen.
8. Onder overmacht of andere buitengewone omstandigheden wordt onder meer verstaan ziekte of verhindering van Docenten en technische storingen, al dan niet in computersystemen/apparatuur.
9. Interfin is, behoudens opzet en grove schuld van haar of haar leidinggevenden, nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige tekortkoming bij de uitvoering van de met de Deelnemer gesloten overeenkomst of enige andere verplichting jegens de Deelnemer. Evenmin is Interfin aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van enige onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de Leermiddelen.
10. In geval Interfin om welke reden dan ook toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de Opleidingskosten.
11 Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen drie werkdagen beantwoord. Op vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben, ontvangt de klant een bericht met indicatie wanneer hij/zij een uitvoerig antwoord kan verwachten.
12. Klachten met betrekking tot een opleiding, studiedag, workshop worden afgehandeld volgens de Klachtenprocedure van Interfin.
13. Met alle door klanten verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden omgegaan.
14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie van Interfin.