Examenreglement Interfin Opleidingen & Examens

voor Wft-examens

1  Doelstelling en status

1.1  Dit examenreglement verschaft de procedures met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van examinering van de Wft-modules, conform de richtlijnen van het CDFD, zoals deze onder de verantwoordelijkheid van INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS wordt uitgevoerd. Dit reglement verschaft niet de procedures met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van de Omwisselactie en de opleidingen van INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS. Voor deze activiteiten van INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS bestaan aparte reglementen.

1.2  Het examenreglement wordt gebruikt door en voor INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS, de examenleider(s), het examensecretariaat, de kandidaten, de examinatoren, de toezichthouders en alle andere betrokkenen.

1.3  Het examenreglement is vastgesteld door de directie van INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS. Dit reglement is een openbaar document.

1.4  Dit reglement treedt in werking op 30 juni 2014 en is van toepassing op alle examens en examenonderdelen die vanaf die datum worden afgenomen. Het voorgaande reglement per 1 januari 2014 komt hiermee te vervallen.

1.5  In gevallen waarin dit examenreglement in strijd is met van toepassing zijnde reglementen en regelingen van CDFD dan wel DUO, gelden de reglementen van laatstgenoemden. In de bijlage van dit reglement zijn de door het CDFD geformuleerde beleidsregels rond examinering via de Centrale Examenbank opgenomen, zoals die gelden vanaf 8 april 2014. Indien recentere reglementen of richtlijnen van het CDFD in strijd zijn met hetgeen is weergegeven in de bijlage, gelden de meest recente reglementen of richtlijnen.

2  Termen en definities

2.1  Cesuur
De grens tussen de hoogste toetsscore waaraan een onvoldoende en de laagste toetsscore waaraan een voldoende wordt toegekend.

2.2  Diploma/certificaat
Document, geprint door DUO en uitgegeven door INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS, ten bewijze van het met goed gevolg afleggen van een (deel)examen.

2.3  Examensecretariaat
Het secretariaat en de administratie van INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS.

2.4  Examenorganisatie
INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS draagt zorg voor een correcte gang van zaken met betrekking tot het voorbereiden en uitvoeren van examens.

2.5  Examenleider
De persoon die door INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS is aangesteld om leiding te geven aan en toezicht te houden op het correct verlopen van het examen. Bij examens fungeert de door het toetscentrum aangewezen toezichthouder als examenleider.

2.6  Kandidaat
Een persoon die zich op de juiste wijze heeft ingeschreven en derhalve is toegelaten tot het INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS-examen.

2.7  INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS
Handelsnaam van Interfin B.V., INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS, is verantwoordelijk voor de praktische kant van de examinering (planning, afname, et cetera).

2.8  DUO
Dienst Uitvoering Onderwijs. DUO is verantwoordelijk voor de technische kant van de examinering (examensoftware, et cetera).

2.9  CDFD
College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. Het CDFD is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de examinering (inhoud van de examenvragen, opbouw van de examens, et cetera).

2.10  Inschrijfformulier
Indien er een digitaal inschrijfformulier beschikbaar is (online inschrijven), dan heeft dit formulier dezelfde rechtskracht als een papieren formulier. Het digitale formulier kan slechts worden ingevuld via de site van INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS, eventueel nadat men is ingelogd aan de hand van een unieke inlognaam en een wachtwoord.

2.11  Examen
Examens, en delen daarvan, afgenomen in toetscentra met behulp van een computer, waarbij de kandidaat de keuze heeft in plaats, datum en aanvangstijd van de toetsing.

2.12  Omwisselactie
Het proces/traject waarbij één of meerdere diploma’s uit het vakbekwaamheidsbouwwerk van vóór 1 januari 2014 worden omgewisseld voor één of meerdere diploma’s van het vakbekwaamheidsbouwwerk vanaf 1 januari 2014.

3  Directie

3.1  De directie van INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS heeft als taak en is bevoegd tot:

a. het (doen) organiseren en het (doen) afnemen van examens;
b. het vaststellen van het examengeld, inschrijfgeld en overige tarieven;

c. het vaststellen van de uiterste inschrijfdatum en de uiterste betaaldatum voor elk examen;
d. het aanwijzen van de examenleiders en toezichthouders;
e. het beslissen over de toelating tot het examen conform de richtlijnen van dit reglement, DUO en CDFD;
f. het vaststellen en wijzigen van dit examenreglement.

3.2  De directie is bevoegd taken en bevoegdheden te delegeren aan medewerkers van INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS en anderen en kan zich doen bijstaan door adviseurs en/of adviescolleges.

3.3  Tijdens het afnemen van het examen berust de directe leiding bij de directie of bij een daartoe door de directie aangewezen examenleider.

4  Examen

4.1  Het examen vindt plaats op basis van de eindtermen, toetstermen en toetsmatrijzen zoals die door de Minister van Financiën zijn vastgesteld. Voorts vindt het examen plaats aan de hand van dit examenreglement.

4.2  Het examen wordt uitsluitend in de Nederlandse taal afgenomen.

4.3  De examens worden als digitale examens aangeboden.

4.4  In gevallen van dyslexie kan de directie, na schriftelijk/digitaal verzoek bij inschrijving vergezeld van een verklaring van een ter zake deskundige, 25% extra examentijd per examen toestaan. In geval van andere bijzondere handicaps die het maken van het examen (kunnen) belemmeren (o.a. gehoorproblemen) kan de directie, eventueel na overleg met het CDFD, besluiten om het examen in aangepaste vorm af te nemen.

4.5  INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS kan alle Wft-examens aanbieden (inclusief de PE-examens van de verschillende modules) die door het CDFD ter beschikking worden gesteld.

4.6  Het examen wordt aangeboden op door de directie vastgestelde data, tijden en plaatsen.

4.7  De minimale tijd tussen inschrijven en de afname van een examen wordt bepaald door DUO. Inschrijven is mogelijk zolang er capaciteit in het gekozen toetscentrum is.

4.8  Inschrijving voor een examen door individuele kandidaten vindt plaats door middel van een boeking (via het account van de kandidaat) op de website van INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS. In uitzonderingsgevallen, ter beoordeling aan de directie, kan een kandidaat inschrijven door middel van het volledig invullen, ondertekenen en indienen van een standaard INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS-inschrijfformulier. Daarnaast is het voor een opdrachtgever mogelijk om, via de website van INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS, een groep in te schrijven voor een examen op locatie.

4.9  Op het moment van boeking via het account of indienen van het inschrijfformulier ontstaat de betalingsverplichting. Ongeacht de examendatum bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na (het digitaal) verzenden van de factuur.

Indien betaling achterwege blijft, zal een schriftelijke aanmaning verzonden worden waarvoor administratiekosten in rekening worden gebracht. Indien er dan nog geen betaling plaatsgevonden heeft, zal er een incassobureau worden ingeschakeld. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de kandidaat. Indien betalingen niet tijdig zijn ontvangen, kan de directie de kandidaat uitsluiten van deelname aan alle volgende examens, totdat de volledige betaling is ontvangen. Aanmeldingen of betalingen die niet, niet volledig of niet tijdig, dat wil zeggen na de sluitingsdatum, zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen. De aanmelder is ervoor verantwoordelijk dat de boeking via het account of het inschrijfformulier en de betaling INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS tijdig en in goede orde bereiken. Vertragingen of fouten bij de posterijen, banken en andere instellingen, alsmede storingen in communicatiemiddelen of de bediening daarvan kunnen niet aan INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS worden tegengeworpen.

4.10  Door inschrijving onderwerpt men zich aan dit reglement.

4.11  INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS zendt de kandidaat bij examen, zo snel mogelijk na de inschrijving voor de datum waarop het examen zal worden afgenomen, een oproep.

Op deze oproep, of op een bijlage, wordt de informatie die van belang is voor de kandidaat vermeld. Het gaat daarbij tenminste om de volgende informatie:

- de naam en geboortedatum van de kandidaat;
- de examendatum of examendata;
- het aanvangstijdstip van het examen of de examens;
- het adres waar het examen wordt afgenomen.

4.12 Een kandidaat die niet deelneemt aan een examenonderdeel waarvoor hij een inschrijfformulier heeft ingediend, dient INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS daarvan onmiddellijk schriftelijk per ondertekende brief, fax of e-mail in kennis te stellen. Een kandidaat die een boeking heeft gedaan via zijn account dient een eventuele annulering eveneens via zijn account te melden. Indien deze afmelding INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS uiterlijk 6 reguliere werkdagen voor de examendatum bereikt zal 90% van het examengeld worden gecrediteerd. Indien er geen schriftelijke afmelding of afmelding via het account plaatsvindt, vindt geen restitutie plaats. Voor gevallen waarin wel schriftelijke afmelding plaatsvindt, maar deze minder dan 6 reguliere werkdagen voor de examendatum door INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS is ontvangen, geldt dat er 50% van de kosten wordt gerestitueerd. Bij annulering op de examendag zelf vindt er geen restitutie plaats.

Tot één dag voor de examendatum kan het examen kosteloos worden omgeboekt naar een andere datum op dezelfde locatie.

Hetzelfde examen mag slechts één maal per dag worden afgelegd. Een tweede boeking van hetzelfde examen zal door DUO worden geweigerd. Mocht een kandidaat twee dezelfde examens op dezelfde dag hebben geboekt, dan wordt achteraf het tweede examen geannuleerd. Restitutie van dit tweede geboekte examen zal niet plaatsvinden.

Verloop van het examen

4.13  De kandidaat dient een kwartier voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.

4.14  De afname van de examens is niet openbaar. Tot de examenruimte worden slechts toegelaten de kandidaten, mits in het bezit van oproep en geldig legitimatiebewijs, vertegenwoordigers van (de examencommissie van) het CDFD, vertegenwoordigers van De Examenkamer en/of DUO, medewerkers van INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS en genodigden van INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS.

4.15  De kandidaat dient tenminste het volgende bij zich te hebben:

- de originele oproep;
- Een origineel en geldig legitimatiebewijs (waaronder uitsluitend wordt verstaan: paspoort, reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen, verblijfsdocumenten en W-document, rijbewijs, Europese identiteitskaart);
- een document waarop het BSN van de kandidaat staat. Dit zal over het algemeen het legitimatiebewijs zijn. Indien het BSN niet op het legitimatiebewijs staat is een zorgpas, uittreksel gemeentelijke basisadministratie of een brief van de ambassade geschikt. Dit BSN moet kloppen met het BSN dat in het account van de kandidaat staat. Indien dit niet het geval is, wordt de kandidaat geweigerd.

Materialen die bij het examen mogen worden gebruikt zullen door INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS ter plekke worden verstrekt en na afloop van het examen weer worden ingenomen, inclusief het al dan niet door de kandidaat gebruikte kladpapier. Het gebruik van eigen hulpmiddelen, waaronder wetbundels, rekenmachines, et cetera, is nadrukkelijk niet toegestaan.

4.16  Het examen staat onder leiding van een examenleider. Kandidaten dienen elke instructie gegeven door of namens de examenleider onverwijld op te volgen.

4.17  De examenleider is met name verantwoordelijk voor:

- de ontvangst en instructie van kandidaten;
- de administratieve afhandeling van het examen;
- het bewaken van de examenprocedure;
- de ontvangst en controle van examenopgaven en examenmiddelen;
- het instrueren en leidinggeven aan examinatoren en surveillanten;
- het toezicht op het examen en de daarmee verband houdende organisatorische     werkzaamheden;
- het (doen) controleren van de identiteit van de kandidaten;
- het bewaken van de geheimhouding van de examenopgaven;
- het beoordelen van de inrichting van de examenlocatie en de registratie daarvan;
- het (doen) uitreiken en innemen van de examenopgaven;
- het (doen) uitreiken en innemen van de door het exameninstituut te verstrekken hulpmiddelen (waaronder in ieder geval een rekenmachine en schrijfmateriaal);
- het handhaven van de orde tijdens het examen;
- het opstellen van het proces-verbaal.

4.18  De examenleider kan kandidaten die te laat komen en kandidaten die zich niet (kunnen) legitimeren de deelname aan het examen ontzeggen.

4.19  Voor of tijdens de afname van enig examen wordt door of namens de examenleider de identiteit van de kandidaat vastgesteld aan de hand van legitimatiebewijs en oproep. Kandidaten ondertekenen vervolgens een lijst of ander document waaruit hun aanwezigheid tijdens het examen blijkt.

4.20  Naast het geval van het niet (kunnen) overleggen van een geldig legitimatiebewijs en te laat aankomen op de examenlocatie kan de examenleider een kandidaat tevens de deelname of verdere deelname ontzeggen, of minder vergaande maatregelen nemen, indien de kandidaat:

- aanstootgevend gedrag vertoont;
- de orde en rust van het examen verstoort;
- onder invloed verkeert van alcohol of verdovende middelen (in de zin van de Opiumwet);
- schade veroorzaakt of dreigt te veroorzaken aan personen en/of goederen;
- zich, na eerste waarschuwing door of namens de examenleider, niet houdt aan het reglement en/of gegeven instructies;
- frauduleuze handelingen verricht met betrekking tot het examen.

In al deze gevallen kan de examenleider of de directie het examen van de betreffende kandidaat ongeldig verklaren.

4.21  Onder frauduleus handelen wordt verstaan het bedrieglijk handelen van een kandidaat, dat erop gericht is het vormen van een juist oordeel omtrent zijn kennis, inzicht en vaardigheden te belemmeren of onmogelijk te maken. Onder frauduleus handelen wordt in ieder geval begrepen elke vorm van gebruik van niet uitdrukkelijk toegestane hulpmiddelen en het gelegenheid geven tot of het bevorderen van frauduleus handelen door anderen.

Indien frauduleus handelen van een kandidaat wordt geconstateerd na afloop van het afleggen van een examen kan de directie het examen ongeldig verklaren. De kandidaat wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht. Een eventueel reeds verstrekt diploma zal ongeldig worden verklaard en worden teruggevorderd.

Een kandidaat bij wie frauduleus handelen is vastgesteld wordt voor minimaal één jaar en maximaal vijf jaar uitgesloten van deelname aan enig examen of examen van INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS, zulks ter beoordeling aan de directie.

4.22  Tijdens de afname van het examen is het kandidaten verboden:

- andere dan de door INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS uitdrukkelijk toegestane of verstrekte  hulpmiddelen te gebruiken of voor handen te hebben;
- met andere kandidaten te spreken of anderszins contact te hebben;
- telecommunicatieapparatuur, audioapparatuur, enz. in welke vorm dan ook te gebruiken, voor handen te hebben of ingeschakeld te hebben;
- vragen en/of opgaven te kopiëren, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de examenleider;
- middelen voor het kopiëren van vragen en/of opgaven (in de vorm van eigen kladpapier, camera’s, dictafoons, leespennen, of welke denkbare vorm dan ook) te gebruiken of voor handen te hebben.
- te roken.

4.23  Door of namens de examenleider wordt erop toegezien dat alle bescheiden worden ingeleverd, waar nodig voorzien van deugdelijke identificatie. Alle tijdens het examen uitgereikte bescheiden dienen voor het verlaten van de toetsruimte te worden ingeleverd. Ook papieren met door de kandidaat gemaakte aantekeningen dienen bij het verlaten van de toetsruimte te worden ingeleverd. Uitsluitend indien de examenleider uitdrukkelijk te kennen geeft dat van dit artikel mag worden afgeweken is het toegestaan examenopgaven en/of eigen aantekeningen en/of andere bescheiden mee te nemen uit de toetsruimte.

4.24  Een kandidaat die gezakt is voor een bepaald examen, heeft recht op inzage van (een deel van) het gemaakte examen. Dit gebeurt op een locatie van DUO. Het verzoek daartoe dient bij DUO te worden ingediend binnen twee weken na ontvangst van de definitieve uitslag van het examen. De regels voor inzage worden bepaald door het CDFD.

Beoordeling examens

4.25  De manier van scoren, afronding en de cesuur van de examens wordt bepaald door de examencommissie van het CDFD en zal op de website van het CDFD worden gepubliceerd.

4.26  Het eindcijfer per examen komt geautomatiseerd tot stand, via de examensoftware van DUO. Het cijfer is direct na het afronden van het examen inzichtelijk voor de kandidaat.

Uitslag van de examens

4.27  Bij examens die gemaakt zijn vanaf 1 september 2014 ontvangt de kandidaat binnen 48 uur na afloop van het examen de definitieve uitslag van DUO. In gevallen waarin onregelmatigheden worden of zijn geconstateerd kan de directie de uitslag aanpassen of vernietigen.

4.28  Een kandidaat is geslaagd voor een examen indien hij voor dat onderdeel afgerond het cijfer 6 of hoger heeft behaald. Met elk cijfer lager dan 6 is de kandidaat voor het betreffende examen afgewezen. Een kandidaat ontvangt voor elk examen waarvoor hij is geslaagd een diploma dan wel certificaat. Het diploma/certificaat omvat tenminste de naam van de module, de examendatum, de naam van de kandidaat en de geboortedatum van de kandidaat.

4.29   Na het bekend worden van de uitslag van het laatst behaalde onderdeel wordt het diploma dan wel certificaat binnen 2 weken toegezonden of uitgereikt.

4.30  Indien wordt geconstateerd dat (ongeacht de reden) ten onrechte een certificaat of diploma aan een kandidaat is toegezonden of uitgereikt, kunnen DUO en/of INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS een eventueel reeds verstrekt certificaat of diploma ongeldig verklaren en terugvorderen.

5 Regeling met betrekking tot klachten-, bezwaar- en beroepsprocedure

5.1  Kandidaten kunnen geen bezwaar respectievelijk beroep aantekenen tegen de uitslag van een examen. Met betrekking tot overige inhoudelijke zaken kunnen bij het CDFD wel klachten worden ingediend. Dit dient schriftelijk te gebeuren, binnen 6 weken na afloop van het examen. De klachtenprocedure zal worden toegelicht op de website van het CDFD.

Klachten

5.2  Klachten met betrekking tot gebeurtenissen tijdens of voor het examen kunnen, voor zover deze gebeurtenissen onder verantwoordelijkheid van INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS zijn opgetreden, bij INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS worden ingediend. Klachten kunnen bij voorkeur schriftelijk (brief, fax, e-mail), maar desgewenst ook telefonisch worden ingediend.

Klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze zijn ontvangen binnen 6 weken na het evenement of voorval waarop ze betrekking hebben. Klachten worden afgehandeld door of namens de directie. Indieners van een klacht krijgen binnen 6 weken na ontvangst van de klacht een reactie, afhankelijk van de aard en de wijze van indienen van de klacht per brief, telefoon of anderszins.

6  Slotbepalingen

6.1  Diploma’s/certificaten worden eenmalig verstrekt. Indien bij een kandidaat diploma’s/certificaten verloren gaan, kan de kandidaat, via INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS, bij DUO een verzoek voor een duplicaat-diploma/certificaat indienen, waarna een nieuw exemplaar zal worden verstrekt.

6.2   Inlognaam en wachtwoord
Indien gebruik wordt gemaakt van de online examendiensten van INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS, dan vereist dit dat de kandidaat een account opent. De kandidaat dient het registratieproces te voltooien door actuele, volledige en juiste gegevens te verstrekken zoals deze worden gevraagd in het toepasselijke registratieformulier. De kandidaat is geheel verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord. De kandidaat is bovendien geheel verantwoordelijk voor alle activiteiten die op het account plaatsvinden. De kandidaat zal INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS onmiddellijk schriftelijk waarschuwen bij onrechtmatig gebruik van het account of een andere inbreuk op de veiligheid. INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de kandidaat kan ondervinden als gevolg van het feit dat derden met of zonder de wetenschap van de kandidaat het wachtwoord, account of de persoonsgegevens gebruiken. De kandidaat kan echter aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS of een andere partij, als gevolg van het feit dat derden het account of wachtwoord gebruiken. De kandidaat mag nooit het account van een ander gebruiken zonder toestemming van de accounthouder.

6.3  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie. Voor zover het zaken betreft die tot de verantwoordelijkheid van (de examencommissie van) het CDFD behoren, vraagt en ontvangt de directie daartoe een bindend advies.

6.4  Tenzij de directie examenopgaven en/of andere examendocumenten openbaar maakt, geldt voor alle betrokkenen, inclusief kandidaten, de plicht examenopgaven en de inhoud van andere examendocumenten geheim te houden.

Kopiëren, verspreiden, publiceren of het op welke wijze dan ook openbaar maken van examenopgaven en andere examendocumenten is uitdrukkelijk niet toegestaan. Ook op examenopgaven en andere documenten die wel openbaar zijn of worden gemaakt berust het auteursrecht bij het Ministerie van Financiën.

INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS behoudt zich het recht voor kandidaten en anderen die handelen in strijd met dit artikel de deelname aan examens te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.

6.5  Indien INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS door overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van dit reglement (waaronder het afnemen van examens) tijdig na te komen, heeft INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten tot het moment dat INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS alsnog in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen, zonder dat INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder tot enige schadevergoeding te kunnen worden gehouden. Onder overmacht of andere buitengewone omstandigheden welke de (tijdelijke) nakoming door INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS kunnen verhinderen, wordt onder meer verstaan ziekte of verhindering van medewerk(st)ers van toetscentra, en technische storingen al dan niet in computersystemen/apparatuur.

6.6  INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de technische kant van de examinering (examensoftware, et cetera) dan wel de inhoudelijke kant van de examinering (inhoud van de vragen, opbouw van de examens, et cetera). INTERFIN OPLEIDINGEN & EXAMENS zal kandidaten die hierover klachten dan wel bezwaren hebben doorverwijzen naar respectievelijk DUO en CDFD.

 

Beleidsregels CDFD

Bijstelling Cesuur